Psykoterapi

Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut under längre eller kortare tid, allt från några veckor till flera år. Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. En överenskommelse om detta görs i början av behandlingen och måste bygga på patientens behov.

Psykoterapi kan betraktas som en samarbetsrelation mellan två människor, patienten och psykoterapeuten. I samspel med varandra söker de orsak till och förståelse för patientens problem och lidande.

Det är alltså ett relationsarbete där båda är delaktiga, men det är patienten som är huvudpersonen. Patientens nyfikenhet och beredskap att utforska sig själv är en god förutsättning för att nå framgång i terapin.

Varför psykoterapi?

När du lider av psykiska svårigheter som inte går att komma tillrätta med. När du hamnar i svåra situationer som leder till personlig kris. Ångest, stress, oro, sömnbesvär eller nedstämdhet är symptom som kan förknippas med det aktuella läget i livet. Det kan handla om skilsmässa, svårigheter med barn, föräldrar eller med arbetet. Men ibland är det svårt att förstå orsakerna till problemen, särskilt då de tar sig i uttryck i kroppsliga besvär som t ex magkatarr eller huvudvärk.

I psykodynamisk psykoterapi erbjuds man att tillsammans med terapeuten söka förstå de inre sammanhangen, t ex hur symptomen kan hänga samman med livssituationen nu eller tidigare i livet och därigenom finna nya perspektiv och sätt att hantera svårigheter.
Genom konsultationssamtal kan du få hjälp med att avgöra om du behöver och kan ha nytta av denna behandlingsform. Med större kunskap och medvetenhet om dig själv, dina behov och motiv ökar din förmåga att förstå och påverka ditt eget liv.

Det finns fortfarande felaktiga föreställningar om att du måste ha mycket stora problem för att gå i psykoterapi. Så är det inte. Ibland kan det behövas en utomstående samtalspartner med förmåga att lyssna och med kunskap om vad som gagnar din växt och utveckling. Psykoterapeuten kan vara en sådan samtalspartner.